Slant Free HTML5 Template

SERVICE RATE

อัตราค่าบริการของเรา...

092-998 5003

ค่าบริการ ตามมาตราฐานของบริษัทฯ


 • ทำแผนธุรกิจ
 • เขียน Feasibility
 • ประมาณการทางการเงิน
 • ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ
 • ขายบ้านจัดสรร-คอนโด
 • จัดหาแหล่งเงินทุน
 • นายหน้าอสังหาฯ
 • วิเคราะห์และวิจัยตลาด
 • วางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ทำการตลาดออนไลน์
 • สร้างแบรนด์สินค้า
 • บริหารจัดการทรัพย์สิน

จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)

ราคาเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดอื่นๆ และตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับลูกค้า กรุงเทพฯและปริมณฑล
งวดที่ 1 : เซ็นสัญญาจ้าง (50% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 2 : ส่งงาน (50% ของใบเสนอราคา)


สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
งวดที่ 1 : ตอบรับใบเสนอราคา (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 2 : เซ็นสัญญาจ้าง (40% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 3 : ส่งงาน (40% ของใบเสนอราคา)


การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility Study)

ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาทขึ้นไป

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดอื่นๆ รูปแบบของโครงการ สถานที่่ และตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับลูกค้า กรุงเทพฯและปริมณฑล
งวดที่ 1 : เซ็นสัญญาจ้าง (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 2 : นำเสนอรูปแบบงานครั้งแรก (40% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 3 : ส่งงาน (40% ของใบเสนอราคา)


สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
งวดที่ 1 : ตอบรับใบเสนอราคา (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 2 : เซ็นสัญญาจ้าง (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 3 : นำเสนอรูปแบบงานครั้งแรก (30% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 4 : ส่งงาน (30% ของใบเสนอราคา)

การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน (Cashflow analysis)

ราคาแบบที่ 1

ราคาแบบที่ 2

ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Project Consult)

รูปแบบที่ 1 :

ราคาเริ่มต้นที่ 1% - 3% ของราคาขายโครงการ
แบ่งจ่ายค่าที่ปรึกษาเป็นงวดงาน ตามความคืบหน้าของงาน

รูปแบบที่ 2 :

คิดค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน
ราคาที่ปรึกษารายเดือน 50,000 - 250,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง ความยากง่ายของงาน และระยะเวลาที่ต้องทำ จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จ่ายก่อนการเริ่มงานในแต่ละเดือน เต็มจำนวน

การตลาดและขายอสังหาริมทรัพย์ (Sale & Marketing)

ราคาเริ่มต้นที่ 5%-7% ของราคาขาย

ขึ้นอยู่การเงื่อนไขอื่นๆประกอบ
การจ่ายเงินแบ่งจ่ายตามงวดงาน ตามใบเสนอราคาอีกครั้ง

จัดหาแหล่งเงินทุน (Project Finance)

3% - 5% ของวงเงินอนุมัติ
หรือแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ 3%-5% ขึ้นไป ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ชำระทันที ที่ได้รับการอนุมัติ และจดจำนอง) หรือแล้วแต่ความยากง่ายของงาน ขึ้นอยู่กับการเสนอราคา

ศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ (Property Agency)

3% ของราคาขาย

ทรัพย์จะต้องเสร็จพร้อมขาย 100% จ่ายค่านายหน้าในวันจดจำนองทรัพย์ ณ กรมที่ดิน
ในกรณีทรัพย์อยู่ต่างจังหวัด ให้ตกลงค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป

วิเคราะห์และวิจัยตลาด (Marketing research)

ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดอื่นๆ รูปแบบของงานวิจัย สถานที่่ และตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับลูกค้า กรุงเทพฯและปริมณฑล
งวดที่ 1 : เซ็นสัญญาจ้าง (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 2 : นำเสนอรูปแบบงานครั้งแรก (40% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 3 : ส่งงาน (40% ของใบเสนอราคา)


สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
งวดที่ 1 : ตอบรับใบเสนอราคา (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 2 : เซ็นสัญญาจ้าง (20% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 3 : นำเสนอรูปแบบงานครั้งแรก (30% ของใบเสนอราคา)
งวดที่ 4 : ส่งงาน (30% ของใบเสนอราคา)

วางกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy)

ราคาแบบที่ 1

ราคาแบบที่ 2

ทำการตลาดออนไลน์ (Online marketing)

ราคาแบบที่ 1

ราคาแบบที่ 2

สร้างแบรนด์สินค้า (Brand awareness)

ราคาเริ่มต้นที่ 250,000 บาท

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดอื่นๆ รูปแบบของสินค้า ความยากง่ายในแต่ละธุรกิจ และตามความต้องการของลูกค้า

...

บริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management)

ราคาแบบที่ 1

ราคาแบบที่ 2

ต้องการใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้น