Slant Free HTML5 Template

WE DO FOR CUSTOMER

ความแตกต่างที่เราทำให้กับลูกค้าของเรา

092-998 5003

สิ่งที่เราทำให้กับลูกค้า

Images

1. ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ (Product & Project) :

เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ในการพิจารณาถึงการออกแบบโครงการนั้น ๆ ให้มีความโดดเด่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

นอกจากนั้นเรายังช่วยพิจารณาเรื่องราคาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้า ซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือโครงการ (Product or Project) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ ราคา (Price) ,การออกแบบ (Design), นิติบุคคลอาคารชุด (Juristic Person), วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง (Materials)

Images

2. คุณลักษณะของโครงการ (Project Characteristic)

ช่วยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ ที่ส่งผลต่อความประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย การออกแบบห้อง (Room Design), วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง (Materials), คุณประโยชน์ด้านการใช้งาน (Functional), การออกแบบรูปแบบอาคาร (Building Design)

Images

3. สร้างภาพลักษณ์ให้ บริษัทผู้พัฒนาโครงการ (Developer Image) :

ในปัจจุบัน “ภาพลักษณ์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ (Developer Image)” หรือ “ความเชื่อมั่นในตราสินค้า” นับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะด้วยสินค้าประเภทอสังหาฯเป็นสินค้าที่มีราคาสูง กลุ่มลูกค้าจะต้องศึกษาหาข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ดังนั้น เราจึงมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์จึงถือเป็นประเด็นหลักที่หลายองค์กรให้ความสนใจ ซึ่งภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พึงประสงค์ (Wish Image or Desired Image) ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในแบรนด์บริษัท , ประสบการณ์ ความชำนาญ และชื่อเสียงของบริษัท, ศักยภาพบุคลากรของบริษัท, ความรับผิดชอบต่อสังคม

Images

4. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer Profile) :

เราจะทำการวิเคราะห์ ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เจ้าของโครงการรู้จักกลุ่มลูกค้า และเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ Customer Insights เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า หรือการทำ CRM เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดี (Loyalty Customer) ในอนาคตได้

องค์ประกอบของการวิเคราะห์ Customer Profile ในการทำธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของลูกค้า, วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการซื้อ, ฐานะทางการเงิน และแหล่งที่มาของรายได้

Images

5. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) :

ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาฯ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งและอาศัยจุดแข็งของกันและกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ในตลาด ซึ่งพันธมิตรของธุรกิจ ประกอบด้วย ธนาคาร, นักลงทุนสัมพันธ์ , บริษัทพันธมิตร

Images

6. การสื่่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing Communication) :

(IMC : Integrated Marketing Communication) หมายถึง การพัฒนาแผนงานการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบหรือเครื่องมือของการตลาด เราจะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

เครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในวงการธุรกิจอสังหาฯ มีดังต่อไปนี้ คือ การโฆษณา (Advertising), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation), การตลาดทางตรง (Direct marketing), การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale promotion), การตลาดโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)

คำพูดจากใจทีมงานของเรา...