Slant Free HTML5 Template

Win Fashion House

ผลงานที่ผ่านมาของเรา ที่ลูกค้าพึ่งพอใจ...

092-998 5003

Fashion Branding

สร้างแบรนด์สินค้า และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับลูกค้า

สร้างแบรนด์ให้กับ Win Fashion House

หาความต้องการของผู้ว่างจ้าง ว่าอยากจะขายสินค้าอะไร

Step 1

สร้างแบรนด์ให้กับ Win Fashion House

กำหนดกลุ่มลูกค้าที่เป็นไปได้ ที่จะสามารถซื้อสินค้าของเราได้ ร่วมกัน

Step 2

สร้างแบรนด์ให้กับ Win Fashion House

สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าขึ้นมา เช่น สี , โลโก้ , คุณสมบัติเฉพาะตัว

Step 3

สร้างแบรนด์ให้กับ Win Fashion House

หาแหล่ง Supplier / ผู้ผลิต สินค้า เพื่อได้สินค้าในราคาโรงงานมาขาย

Step 4

สร้างแบรนด์ให้กับ Win Fashion House

จัดทำสื่อออนไลน์ เช่น website , facebook , line , ฯลฯ

Step 5

สร้างแบรนด์ให้กับ Win Fashion House

วางระบบ บริหารจัดการหน้าร้าน/หลังร้าน และเริ่มขายสินค้า

Step 6

ขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ ร่วมกับผู้ว่าจ้าง

Social Media : Win Fashion House

ลูกค้าพูดถึงเราว่า...